ຫນ້າທໍາອິດ | ປະທັບ | ຕິດຕໍ່

ໄຟຟ້າລາວ, ໄຟຟ້າສະອາດລາວ, ໄຟຟ້າຂອງເເສງພະອາທິດ ລົມເເລະ ນໍ້າ

ຈີຟາ ວິລະວົງ ເເມ່ນເເລະເປັນບໍລີສັດເເບບໜື່ງທີ່ນໍາໃຊ້ເອົາພະລັງງານ ຂອງເເສງພະອາທິດລົມເເລະ ນໍ້າ ມາຫັນປຽ່ນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າສະອາດຢູ່ປະເທດລາວ. ບໍ່ວ່າໃນອານາຄົດກໍ່ຄືປະຈຸບັນ ບໍ່ວ່າມະນຸດຫຼືວ່າສັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ອາໃສຢູ່ບົນໂລກນີ້ ກໍ່ຈະຮູ້ດີນໍາກັນວ່າສະພາບ ອາກາດມີການປຽ່ນເເປງແນວໃດ? ພາະສະນັ້ນທາງບໍລິສັດເຮົາຈື່ງໄດ້ນໍາລະບົບເເລະ ເທັກນິກນີ້ມາຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ມາສະເໜີ ເພື່ອເເກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ອະນາຄົດຢູ່ໃນກໍາມືຂອງເຮົາເອງ.
ຈີຟາ ວິລະວົງ ດຳເນີນວຽກງານຮ່ວມມື ປຶກສາກັບນັກຊ່ຽວຊານ ວາງເເຜນການ ແລະ ອອກແບບທຸກໆຢ່າງກ່ຽວກັບພະລັງງານໄຟຟ້າສະອາດ ໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເເລະ ມາດຕະຖານ ຕາມຄວາມປາດຖະໜາ ຂອງທ່ານ
ຈີຟາ ວິລະວົງ ສະເໜີລາຍການ ອອກເເບບ ຂອງໂຄງຮ່າງສ້າງໂຄງການ ພະລັງງານໄຟຟ້າສະອາດ ໄຫ້ທ່ານໂດຍ ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມ ພູກມັດ ທາງດ້ານ ເງື່ອນໄຂ ເເລະ ລາຄາໄດໆ.
  ໃນນາມຕ່າງຫນ້າ ທ້າວ ວຽຄຳ ວິລະວົງ ບ້ານ ຫນອງທາເຫນືອ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ກຳແພງນະຄອນວຍງຈັນ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫ້ອງການ ໂທ: +856 209628 7788  asia platform auf einer größeren Karte anzeigen